PROJECT INFORMATION

  • Scale: 22913 m2
  • Location: Phu Nghia Industrial Park, Chuong My District, Hanoi, Vietnam
  • Investor: BW Phu Nghia Industrial Development Co., Ltd
Liên hệ hotline để được tư vấn!